Poziomy i programy nauczania

PROGRAM NAUCZANIA GRAMATYKI NA KURSACH INDYWIDUALNYCH JĘZYKA WŁOSKIEGO

Kursy indywidualne są podzielone na 10 poziomów: od pierwszego dla początkujących do dziesiątego, który odpowiada całkowitej znajomości języka włoskiego. Nasze programy nauczania języka włoskiego nigdy nie są sztywne, ani takie same dla wszystkich. Ustalamy plan nauki, tak aby każdy mógł osiągnąć zamierzone rezultaty.

Poniżej możecie znaleźć ogólny zarys 10 poziomów znajomości języka, każdy z nich ma określone cele i omawiany materiał gramatyczny. Tabela pozwoli Wam dokładniej określić, na którym jesteście poziomie. Zajęcia z języka włoskiego bazują na tej strukturze i tych samych celach, natomiast sposób nauczania jest dobierany na podstawie profilu studenta. Ostateczny program zmienia się zgodnie z codziennymi postępami w nauce. Nasi nauczyciele przechodzą do kolejnych zagadnień gramatycznych upewniwszy się, że student naprawdę potrafi posługiwać się wcześniej poznanymi strukturami. W innym przypadku istniałoby ryzyko, że student poczułby się zdezorientowany i przytłoczony nadmiarem wiedzy teoretycznej i nie potrafiłby wykorzystać w praktyce tego, czego się nauczył.

Czas potrzebny na osiągnięcie pewnego poziomu jest kwestią bardzo indywidualną i zależy od wieku studenta, jego motywacji, jego ogólnej wiedzy lingwistycznej i predyspozycji do nauki języków. Nasze doświadczenie pokazuje, że potrzeba około 1-3 tygodni na ukończenie jednego poziomu.

POZIOMY 1 - 5:

Podręcznik:

GRAMMATICA PRATICA DELLA LINGUA ITALIANA
Esercizi – Test – Giochi
Susanna Nocchi – Alma Edizioni Firenze

PoziomTreśćCele
1. poziom• Regole di base della pronuncia
• Struttura della frase
• Genere e numero dei sostantivi
• Articoli
• Essere e Avere
• Forme dell’aggettivo
• Presente dei verbi regolari
• Presente dei verbi irregolari
• Forma di cortesia
• Verbo Stare – Presente progressivo
• Pronomi e aggettivi possessivi
Rozwijanie umiejętności radzenia sobie w najbardziej podstawowych sytuacjach dnia codziennego: pytanie o informacje i udzielanie ich, czytanie ze zrozumieniem prostych zdań i tekstów, opisywanie prostych sytuacji, pisanie krótkich wypracowań i zapisywanie zdań dyktowanych przez nauczyciela. Poprawna dykcja i wymowa oraz używanie odpowiedniego tonu głosu podczas zadawania pytań i wypowiadania zdań twierdzących.
2. poziom• Verbi riflessivi e reciproci
• Forma impersonale
• Passato prossimo
• Pronomi diretti
• Preposizioni
• Pronomi indiretti
• Imperfetto
Nauka podstawowych struktur gramatycznych i słownictwa umożliwiającego studentowi radzenie sobie w bardziej skomplikowanych sytuacjach. Poprawa ogólnej zdolności wypowiadania się poprzez używanie bardziej złożonych struktur czasownikowych. Wykrywanie i korygowanie błędów językowych w wymowie włoskiej, typowych dla każdej grupy języków.
3. poziom• Pronomi combinati
• Condizionale
• Particelle „ci” e „ce”
• Futuro
• Comparativo e superlativo
• Pronomi relativi „che” e „cui”
• Trapassato prossimo
Studenci zapoznają się z szerszym wachlarzem form gramatycznych używanych w mówionym języku włoskim, co pomoże im w zrozumieniu i interakcji z włoskim otoczeniem, dzięki czemu będą w stanie prowadzić spontaniczne bądź sterowane rozmowy na podstawowe tematy. Rozwój ogólnego rozumienia języka i umiejętności streszczania lub parafrazowania krótkich artykułów lub wybranych fragmentów.
4. poziom• Imperativo diretto (forma familiare)
• Congiuntivo
• Imperativo indiretto (forma di cortesia)
• Periodo ipotetico
• Forma passiva
• Passato remoto
Ten poziom polega na badaniu bardziej złożonych struktur języka i wyrażaniu emocji, opinii, umów i osądów. Analizowanie fragmentów tekstów dziennikarskich i literackich powiększy zasób słownictwa studenta oraz umiejętność zrozumienia tekstów pisanych.
5. poziom• Trapassato remoto
• Concordanza dei tempi del modo indicativo e congiuntivo
• Aggettivi e pronomi indefiniti
• Forme implicite (gerundio, infinito, participio)
• Discorso indiretto
Dalsze badanie złożonych struktur składniowych. Uzgadnianie formy czasownika w trybie “indicativo” (oznajmującym) i ”congiuntivo” (łączącym). Doskonalenie umiejętności w zakresie języka mówionego i pisanego, dzięki ciągłemu użyciu najbardziej popularnych wyrażeń idiomatycznych.

POZIOMY 6 - 8:

Podręcznik:

LA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI
Corso Medio, Katerin Katerinov
Edizioni Guerra

PoziomTreśćCele
6. poziom

• Consonanti geminate, divisione delle parole in sillabe, articoli, sostantivi
• Coniugazioni regolari e irregolari all’indicativo presente; verbi ausiliari
• Preposizioni semplici e articolate; forma interrogativa; aggettivo; comparativi e superlativi
• Verbi transitivi e intransitivi; oggetto diretto e indiretto; participio passato; passato prossimo e formazione dei tempi composti; uso dei verbi ausiliari, accordo del participio passato con soggetto e oggetto

Powtórzenie i dalsza nauka zagadnień gramatycznych z pierwszego poziomu. Kontynuacja nauki słownictwa potocznego oraz związanego działalnością zawodową studenta. Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów dziennikarskich i literackich oraz ich syntezy. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, wyjaśniania, prowadzenia dyskusji i reagowania na sytuacje z życia codziennego i zawodowego.
7. poziom

• Futuro semplice e anteriore; verbi riflessivi; aggettivi e dimostrativi, aggettivi e pronomi possessivi
• Imperfetto indicativo; pronomi personali diretti, indiretti combinati (forme enclitiche e proclitiche); pronomi personali (forme atone e toniche); passato prossimo e remoto (il perfetto)
• Differenze fra perfetto e imperfetto; uso delle preposizioni; particelle avverbiali e pronominali „ne” e „ci”; trapassato prossimo e remoto (il piuccheperfetto)
• Pronomi relativi e interrogativi; schema generale dei tempi del verbo italiano; concordanza dei tempi del modo indicativo

Powtórzenie i dalsza nauka zagadnień gramatycznych z drugiego i trzeciego poziomu. Kontynuacja nauki słownictwa potocznego oraz związanego działalnością zawodową studenta. Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów dziennikarskich i literackich oraz ich syntezy. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, wyjaśniania, prowadzenia dyskusji i reagowania na sytuacje z życia codziennego i zawodowego.
8. poziom• I modi del verbo; il condizionale; il congiuntivo; concordanza dei tempi del modo congiuntivo
• Forme e costruzioni implicite; concordanza di tutti i tempi e di tutti i modi; tempi e modi che esprimono azioni anteriori e contemporanee; attrazione dei modi
• Forma impersonale; modo imperativo; periodo ipotetico
• Discorso diretto e indiretto; aggettivi e pronomi indefiniti; avverbi; congiunzioni; numerali
Powtórzenie i dalsza nauka zagadnień gramatycznych z czwartego i piątego poziomu. Kontynuacja nauki słownictwa potocznego oraz związanego działalnością zawodową studenta. Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów dziennikarskich i literackich oraz ich syntezy. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, wyjaśniania, prowadzenia dyskusji i reagowania na sytuacje z życia codziennego i zawodowego.

POZIOMY 9 - 10:

Podręcznik:

LA LINGUA ITALIANA PER STRANIERI
Corso Medio, Katerin Katerinov
Edizioni Guerra

PoziomTreśćCele
9. poziom• Sintassi; analisi sintattica e logica; sintassi della proposizione; elementi della proposizione
• Varietà dei complementi ed uso delle preposizioni; varietà delle preposizioni
• Ordine degli elementi della proposizione; sintassi del periodo; proposizioni esplicite e implicite; proposizioni subordinate
• Sintassi del verbo; schema generale dei tempi del modo indicativo
• Considerazioni sui tempi e sui modi, parte 1ª (presente, imperfetto, perfetto, piuccheperfetto, futuro, congiuntivo, condizionale)
Powtórzenie i dalsza nauka składni i logicznej analizy zdań. Kontynuacja nauki słownictwa potocznego oraz związanego działalnością zawodową studenta. Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów dziennikarskich i literackich oraz ich syntezy. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, wyjaśniania, prowadzenia dyskusji i reagowania na sytuacje z życia codziennego i zawodowego.
10. poziom• Considerazioni sui tempi e sui modi, parte 2ª (imperativo; infinito, gerundio, participio)
• Varietà delle proposizioni
• Consecutio temporum et modorum
• Attrazione dei tempi e dei modi
• Proposizioni implicite
• Periodo ipotetico
• Discorso diretto e indiretto
• Costruzioni perifrastiche
Doprowadzenie do perfekcji umiejętności spontanicznego korzystania z różnych czasowników, czasów i trybów, uzgadniania formy między nimi i opanowanie zaawansowanych zagadnień związanych ze składnią. Kontynuacja nauki słownictwa potocznego oraz związanego działalnością zawodową studenta. Rozwijanie umiejętności rozumienia tekstów dziennikarskich i literackich oraz ich syntezy. Doskonalenie umiejętności wypowiadania się, wyjaśniania, prowadzenia dyskusji i reagowania na sytuacje z życia codziennego i zawodowego.

...lub zadaj nam pytanie