Europejskie poziomy biegłości językowej i osiągnięcia

EUROPEJSKIE POZIOMY BIEGŁOŚCI JĘZYKOWEJ i OSIĄGNIĘCIA

JAK DUŻO CZASU MUSICIE POŚWIĘCIĆ NA NAUKĘ JĘZYKA WŁOSKIEGO?

Europejskie poziomy językowejCzy kiedykolwiek zastanawialiście się, ile czasu potrzeba na przejście z poziomu początkującego na poziom średnio-zaawansowany (który odpowiada europejskiemu poziomowi B1) w języku włoskim? Coraz częściej wykorzystuje się europejskie nazewnictwo (A1, A2, B1, B2, C1, C2) w celu wskazania poziomu znajomości języka, ponieważ określenia takie jak “średnio-zaawansowany” czy “dobra znajomość” są bardzo względne, a zatem mogą być inne dla każdej osoby. Z tego powodu, w Europie poziom znajomości języka potrzebny do uzyskania pewnych stanowisk pracy lub do dostania się do niektórych szkół wyższych jest określany na podstawie wskazań skali europejskich poziomów biegłości językowej. Poniżej znajdują się dwa przykłady:

  • Poziom B1: minimalny poziom znajomości języka wymagany w celu zakwalifikowania się na niektóre kursy uniwersyteckie lub zawodowe;
  • Poziom C2: wymagany do przystąpienia do egzaminu dającego uprawnienia do nauczania języka włoskiego za granicą.

Poniżej znajduje się tabela, która wyjaśnia, co te skróty oznaczają. Ponadto znajdują się tam ogólne informacje na temat czasu potrzebnego do osiągnięcia konkretnego poziomu na kursie indywidualnym, w małej grupie i w dużej grupie, zaczynając od poziomu początkującego. Aby dowiedzieć się więcej na temat różnicy między nauką na kursie indywidualnym, w małej grupie lub wdużej grupie, wejdź w zakładkę „Kilka uwag”.

Należy pamiętać, że czas wskazany do osiągnięcia danego poziomu jest względny, a nie bezwzględny, i może on ulegać zmianom zwłaszcza, gdy chodzi o bardziej zaawansowane poziomy. Na zaawansowanych poziomach bardzo ważne jest to, żeby uczeń stosował struktury, których się uczy i miał możliwość posługiwania się językiem.

Europejskie poziomy językowe i rodzaje kursów

Europejskie poziomy językowejKursy w dużej grupie mają zazwyczaj standardowy program, dostosowany do typowego przeciętnego ucznia. Oznacza to, że wszyscy uczniowie w grupie kończą kurs posiadając pewien zakres gramatycznej wiedzy teoretycznej. Faktyczna znajomość języka, zależy jednak bardziej od tego, na ile student potrafi zastosować tę teorię w praktyce, wykorzystując omówione struktury gramatyczne w formie pisemnej i podczas rozmowy. Rzeczywisty poziom waha się znacznie w zależności od tego, w jakim stopniu uczeń stara się wprowadzić w życie nabytą na kursie wiedzę używając języka włoskiego nawet po zajęciach.

Program kursów indywidualnych w Instytucie Galilei, szkole języka włoskiego we Florencji, jest dostosowany do potrzeb językowych i cech studenta (patrz również zakładka „Sposób nauczania„). Tempo omawiania materiału gramatycznego jest dostosowywane w zależności od codziennych wyników studenta i jego postępów w nauce tak, aby mieć pewność, że wszystkie struktury są dla niego zrozumiałe i odpowiednio przećwiczone, a student nie czuje się przytłoczony ilością nabytej wiedzy. To dlatego czas wymagany do osiągnięcia pewnego poziomu jest bardzo zróżnicowany na kursach indywidualnych i zależy także od wieku ucznia, jego motywacji, ogólnej znajomości języków obcych i predyspozycji do nauki języka.

Kursy dla małych grup mają program „ogólny”, dostosowany do potrzeb wszystkich uczestników, które ustalane są na podstawie ich codziennych postępów w nauce. Z tego powodu kursy w małych grupach są idealnym rozwiązaniem pośrednim pomiędzy spersonalizowanymi kursami indywidualnymi, a tymi dla dużych grup. Ponadto kurs ten zapewnia wysoki stopień czynnego uczestnictwa w zajęciach.

Poniższe informacje odnoszą się do kursów językowych przeprowadzanych w państwie, gdzie mówi się danym językiem, zaczynając od poziomu początkującego. Kursy przewidują 4 godziny zajęć dziennie, od poniedziałku do piątku. Uczęszczanie na kurs z większą ilością godzin zajęć dziennie (kurs full-immersion) znacznie przyspiesza proces uczenia się.

Poziomy europejskieOpis poziomu znajomości języka*Kurs indywidualnyKurs w małej grupieKurs w dużej grupie
A1 – poziom bazowy lub elementarnyStudent rozumie i używa wyrażeń z życia codziennego i konstruuje bardzo proste wypowiedzi w sposób zadowalający jego konkretne potrzeby. Umie przedstawić się, potrafi zadawać i odpowiadać na pytania o miejsce zamieszkania, o osoby, które zna oraz o rzeczy, które posiada. Potrafi przeprowadzić prostą rozmowę, pod warunkiem, że rozmówca mówi wolno, zrozumiale i jest gotowy do pomocy.1-2 tygodnie2-3 tygodnie1 miesiąc
A2 – poziom podstawowyStudent rozumie proste wypowiedzi i często używane wyrażenia w zakresie tematów związanych z życiem codziennym (np. podstawowe dane osobiste, rodzina, zakupy, otoczenie, praca). Potrafi porozumiewać się w prostych i rutynowych sytuacjach wymagających bezpośredniej wymiany informacji na tematy znane i typowe. Umie opisać za pomocą prostych struktur swoje pochodzenie i swoje życie; jest w stanie wyrazić swoje najpilniejsze potrzeby.1-3 tygodnie3-4 tygodnie2 miesiące
B1 – poziom progowy – niezależny użytkownikStudent rozumie główne zagadnienia związane ze szkołą, czasem wolnym itp.. Potrafi radzić sobie w większości sytuacji komunikacyjnych, które mogą przydarzyć się w czasie podróży w regionie, gdzie mówi się w danym języku. Tworzy proste teksty na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opisywać doświadczenia, wydarzenia, nadzieje, marzenia i plany na przyszłość, a także krótko wyjaśnić przyczyny swoich opinii i planów.4-5 tygodni6-8 tygodni3 miesiące
B2 – poziom pośredniStudent rozumie główne idee w złożonych tekstach zarówno na konkretne, jak i abstrakcyjne tematy, łącznie z rozmowami technicznymi z dziedziny swojej specjalizacji. Jest w stanie prowadzić konwersacje na tyle płynnie i spontanicznie, że rozmowy z rodzimymi użytkownikami języka przeprowadzane są naturalnie i bez wysiłku dla żadnej ze stron. Potrafi formułować jasne, szczegółowe teksty na dowolne tematy i wyjaśnić swój punkt widzenia w danej kwestii oraz podać argumenty za i przeciw.6-8 tygodni8-12 tygodni4 miesiące
C1 – poziom zaawansowany – efektywna biegłośćStudent rozumie złożone teksty o szerokim zakresie tematycznym oraz potrafi zrozumieć ich ukryte znaczenie. Wypowiada się z łatwością i naturalnością. Posługuje się językiem swobodnie i skutecznie w życiu społecznym, akademickim i zawodowym. Potrafi formułować jasne, dobrze zbudowane, szczegółowe teksty dotyczące złożonych tematów, sprawnie i właściwie posługując się regułami organizacji wypowiedzi i łącznikami zachowując spójność tekstu.12-16 tygodni18-24 tygodnie6 lub więcej miesięcy (w zależności od zdolności językowych studenta)
C2 – poziom opanowania języka w złożonych sytuacjach – biegły użytkownikStudent potrafi z łatwością zrozumieć właściwie wszystko, co usłyszy i przeczyta. Umie streszczać informacje pochodzące z różnych źródeł mówionych i pisanych, w spójny sposób przedstawiając poruszone kwestie. W złożonych sytuacjach wyraża się spontanicznie, bardzo płynnie i precyzyjnie, zauważając nawet subtelne różnice w znaczeniu słów.Około 4 miesiące5 miesięcy8 lub więcej miesięcy (w zależności od zdolności językowych studenta)

* Aby otrzymać pełny opis każdego poziomu podzielonego na sekcje: słuchanie, czytanie, pisanie i mówienie, odwiedźcie oficjalną stronę Europass znajdującą się pod linkiem:
Europejskie poziomy biegłości językowej.

...lub zadaj nam pytanie